Δημοσιεύσεις

Καινοτομία στη σημειογραφία LABAN

Selected Methods of Documentation and Analysis in Choreological Research
Δημιουργία συμβόλων καταγραφής για την μελέτη-ανάλυση της συγχώνευσης της στάσης του σώματος και της αυτόνομης κίνησης των μελών με σκοπό την ανάδειξη της αισθητικής έκφρασης στην Ρυθμική Γυμναστική (Διδακτορική διατριβή, 2001). Στο “Selected Methods of Documentation and Analysis in Choreological Research”, σελ.27-30 A diversified Laban Analysis Approach, ed. Jeffrey Scott Longstaff, Laban Centre, 1999 London, UK.